Theo Thông tư s: 27/2018/TT-BTNMT, Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2018

Điều 4. Nguyên tắc thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai
4. Trường hợp chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa theo quy định tại Điều 4 của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa và khoản 11 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai thì vẫn thống kê, kiểm kê theo loại đất trồng lúa; đồng thời kiểm kê diện tích đất trồng lúa đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng vào biểu riêng (Biểu 02a/TKĐĐ).

Điều 12. Hệ thống biểu thống kê, kiểm kê đất đai định kỳ
1. Hệ thống biểu thống kê, kiểm kê đất đai định kỳ bao gồm:
Biểu 02a/TKĐĐ – Kiểm kê định kỳ diện tích đất trồng lúa đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo quy định: Áp dụng trong kiểm kê đất đai định kỳ để tổng hợp đối với các loại đất trồng lúa đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo quy định tại Điều 4 của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP và khoản 11 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP;

Điều 17. Phương pháp thực hiện kiểm kê đất đai định kỳ
2. Bản đồ kiểm kê đất đai của cấp xã được quy định như sau:
c) Khoanh đất thể hiện trên bản đồ kiểm kê đất đai phải bảo đảm các yêu cầu sau:
– Khoanh đất thuộc khu vực chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất trồng lúa sang các loại đất khác thì thể hiện thêm mã của loại đất sau khi chuyển đổi theo quy định tại Biểu 02a/TKĐĐ vào vị trí thích hợp trong khoanh đất. Trường hợp chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên một phần diện tích của khoanh đất thì thể hiện thêm diện tích chuyển đổi: Mã loại đất sau khi chuyển đổi: diện tích chuyển đổi. Trường hợp chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất trồng lúa sang nhiều loại đất khác nhau thì thể hiện thêm diện tích chuyển đổi: Mã loại đất sau khi chuyển đổi 1: diện tích chuyển đổi 1; Mã loại đất sau khi chuyển đổi 2: diện tích chuyển đổi…

Xem thêm:
1. HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC THỰC HIỆN KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI 2019 –
2. HƯỚNG DẪN CHUYỂN BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH VÀO TK DESKTOP 2019 – KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI –
3. HƯỚNG DẪN BIÊN TẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT – KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI 2019 –

Thông tin liên hệ hỗ trợ:
Nguyễn Đức Quý – 0914 588 579
Email: nguyenducquy.qti@gmail.com

Nguồn: duancocobay.com

Xem thêm bài viết khác: https://duancocobay.com/luat-dat-dai